ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Honorary Advisor


นาย ไพบูลย์ อธิพันธ์อำไพ
Mr.Paiboon Atipunumphai


นาย ยงค์ ผ่องเมฆินทร์
Mr. Yong Phongmekhin


นาย วิเชียร เนตรประเสริฐกุล
Mr. Vichien Natprasertkul


นาย ณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู
Mr. Narongsak Chaoworawinyu


นาย ณรงค์ สาระสมบัติ
Mr. Narong Sarasombath


นาย เวโรจน์ ลออวรเกียรติ
Mr. Varoj Laorworakiat

นาย เกรียงศักดิ์ วงศาริยวานิช
Mr. Kriangsak Wongsariyavanich

นาย ประยูร โชติบุญเรือง
Mr. Prayoon Chotboonruang

นาย กรี ไกรระวี
Mr. Kree Krairavee


นาย จรัล อิงค์รัตนกุล
Mr. Jaran Inkratankul


นาย อุทัย วงค์อัศวเทพชัย
Mr. Uthai Wongasawatephai

นาย เกียฮวด แซ่ลี้
Mr. Lee Kia Huat

นาย วสันต์ องศ์วุฒิเวทย์
Mr. Wasan Ongwutiwat

นาย กิตติ เลิศวศิน
Mr. Kitti Leatvasin

นาย วีระชัย ชูประภาวรรณ
Mr. Weerachai Chuprapavan

นาย ทวีชัย อร่ามรัศมีกุล
Mr. Taveechai Aramratsameekul

นาย แสน ลิ้มสุข
Mr. San Limsuk
     

ผศ.อำไพ เปี่ยมอรุณ
Asst.Prof.Ampai Piemarun

รศ.ดร.ทรงกรด จารุสมบัติ
Assoc.Prof. Songklod Jarusombut

นาย ประดิษฐ์ พบสุข
Mr. Pradit Pobsuk

นาย ส่งจั้ว แซ่เฮ้ง
Mr. Heng Song Jua


copyright 2011 @ สมาคมธุรกิจไม้ : Thai Timber Association.
Design and Development by oneder116@hotmail.com