banner_album2_thaitimber

รวมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

Thai Timber Association's Activities

ภาพสัมนาสัญจร :
ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมไผ่
ณ ประเทศจีน

ภาพสัมนาสัญจร :
อุตสาหกรรมไม้จะปรับตัวอย่างไร เพื่อรองรับ AEC

ภาพสัมนาสัญจร :
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
กับวัตถุดิบไม้ยั่งยืน

รวมภาพสัมนาที่ผ่านมา

ศึกษาดูงาน :
MTC Global Woodmart ประเทศมาเลเซีย

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2554
และการประชุม กำหนดทิศทางสมาคมฯ

พิธีรับมอบตำแหน่ง
และทำบุญ้ครบรอบ 64 ปี
วันที่ 8 สิงหาคม 2553

album_c8

โครงการเสาะหาเทคโนโลยี
สำหรับธุรกิจไม้ การปลูกสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

โครงการพ่อค้าไม้ยั่งยืน
"ปลายน้ำ"

โครงการพ่อค้าไม้ยั่งยืน "ต้นน้ำ"

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551

การประชุมร่วมกับ
คณะนักธุรกิจจาก MTCC (Malaysian Timber Council)

โครงการพ่อค้าไม้ยั่งยืน
"กลางน้ำ"