banner_about_us2_thaitimber
LOGO_Thaitimber

ประวัติสมาคมพ่อค้าไม้

“สมาคมพ่อค้าไม้” แรกเริ่มใช้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าไม้ แห่ง ประเทศไทย”
( ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 78 ตรอกกัปตันบุช อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ต่อมา ย้ายที่ตั้งสมาคมไปอยู่ที่ ณ เลขที่ 122 ซอยเดโช ถนนสุริวงศ์ อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยกลุ่มพ่อค้าไม้ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในสมาคม”อู่เอียะ” ได้มีความเห็นว่า ในยุคหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุด เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต่ำ ร้านค้าไม้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น มีข้อขัดแย้งมากมาย มีการดำเนินคดีกันถึงชั้นศาล กลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคมต้องเข้ามาเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยคดีความอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสมาคมพ่อค้าไม้ขึ้น เพื่อประสานความสามัคคีของร้านค้าต่างๆ ส่งเสริมร้านค้าไม้ให้ร่วมกันดำเนินธุรกิจอย่างมีศีลธรรมจรรยา
ช่วยสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ

จากนั้น ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมพ่อค้าไม้แห่งประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 27 กันยายน 2489 โดย นายเกงฮุ้น แซ่แต้ ร่วมกับ เจ้าของหรือผู้จัดการร้านค้า จำนวน 11 ราย มีวัตถุประสงค์ลงเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ว่า “เพื่อประสานมิตรภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือกันซึ่งงานมงคลสมรสและงานศพระหว่างสมาชิก และส่งเสริมปรับปรุงมารยาทและศีลธรรมในการค้าขายให้ดียิ่งๆขึ้น”

สมาคมพ่อค้าไม้ฯ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ มีท่านสมาชิกสมาคมพ่อค้าไม้ฯที่มีความรู้ความสามารถ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ทำให้การดำเนินงานของสมาคมเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (ในปัจจุบันอดีตคณะกรรมการฯหลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมพ่อค้าไม้ฯเป็นอย่างยิ่ง) ขณะเดียวกันก็มีการย้ายที่ตั้งสมาคมฯอีกหลายครั้ง เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานและรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีการจัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก แลกเปลี่ยนความรู้ในการค้าขายไม้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ธุรกิจการค้าไม้เจริญก้าวหน้า จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ทั้งที่ดำเนินการโดยสมาคมฯ ตลอดจนร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกมากมาย ทำให้สมาคมพ่อค้าไม้ฯมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชน

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 สมาคมพ่อค้าไม้แห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 ใช้ชื่อว่า “สมาคมพ่อค้าไม้” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “TIMBER MERCHANTS ASSOCIATION” ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการฯและสมาชิกฯ สมาคมฯได้ซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมพ่อค้าไม้ และจัดสร้างอาคารสำนักงาน ประกอบด้วยหอประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุม ห้องสำนักงาน ห้องรับรอง พื้นที่จัดนิทรรศการ และที่จอดรถใต้อาคาร เพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ และเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย สร้างความเจริญก้าวหน้าให้สมาคมฯยิ่งขึ้นไป

ปัจจุบัน สมาคมพ่อค้าไม้ ตั้งอยู่
ณ เลขที่ 13/47 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร